Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

PPS Gastro, s.r.o.

se sídlem: Lindnerova 998/6, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 246 60 086

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164123

zastoupená panem Lubošem Srbkem, jednatelem

e-mail: lubos.srbek@ppsgastro.cz,

tel: +420 777 664 281

dále jen Prodávající

 

 

1 Předmět úpravy

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydává Prodávající ke zjednodušení praxe při uzavírání rámcových/dílčích smluv vznikajících při dodávkách a montáži/instalaci gastro vybavení a souvisejících výrobků mezi Prodávajícím a jeho zákazníky jako Kupujícím (rámcová/dílčí smlouva dále jen Smlouva).

 

2 Smlouva

2.1       Smlouva vzniká poté, co Kupující provede objednávku a Prodávající mu ji potvrdí.

2.2       V objednávce Kupující uvede:

a)   výběr zboží (druh a množství)/popis požadovaných servisních služeb;

b)   výběr dopravy (včetně případného místa dodání zboží/místa provedení servisních služeb);

c)   požadované datum dodání zboží/provedení servisních služeb.

2.3       Kupující bere na vědomí, že doba dodání zboží je různá a liší se dle druhu objednaného zboží (zpravidla se jedná o 2 až 6 týdnů ode dne potvrzení objednávky).

2.4       Není-li dohodnuto jinak, budou objednávky zasílány elektronicky na e-mail info@ppsgastro.cz, popř. provedením objednávky na stránkách www.em-gastro.cz.

2.5       Po odeslání objednávky bude Prodávající Kupujícího kontaktovat a potvrdí mu objednávku (tím dojde k uzavření Smlouvy) nebo mu sdělí, že dodání/provedení nelze uskutečnit v požadovaném termínu (v tomto případě se Smlouva považuje za uzavřenou až poté, co se smluvní strany dohodnou na termínu dodání zboží/servisních prací).

2.6       Kupující není oprávněn potvrzenou objednávku odvolat. Odvolání (storno) objednávky smí být provedeno jen s předchozím výslovným písemným/elektronickým souhlasem Prodávajícího a po zaplacení nákladů Prodávajícího spojených se stornem objednávky (minimálně však částky ve výši 10 % z kupní ceny objednaného zboží/ceny servisních prací).

2.7       Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP byl Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.

3 Dodání zboží

3.1       V objednávce Kupující uvede vybraný způsob doručení zboží. Způsob doručení je:

a)   osobní vyzvednutí v provozovně Prodávajícího (Prodejna PPS GASTRO, Dubice 28, 470 01 Česká Lípa) nebo v jiném Prodávajícím nabízeném místě; nebo

b)   doručení přepravcem, se kterým bude Prodávající spolupracovat;

c)   doručení přepravcem, kterého si zajistí Kupující.

3.2       Osobní vyzvednutí

Osobní vyzvednutí zboží v provozovně Prodávajícího/místě určeném Prodávajícím není zpoplatněno. Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, tak Prodávající Kupujícího informuje o tom, že je zboží možné vyzvednout. Kupující je povinen zboží vyzvednout do 14 dnů ode dne obdržení informace od Prodávajícího o připravenosti zboží k jeho vyzvednutí. V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím zboží je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení až do jeho vyzvednutí.

3.3       Přepravce zajištěný Prodávajícím

Doprava zboží prostřednictvím přepravce je zpoplatněna. Platný ceník dopravy bude uveden na webových stránkách Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že se s platným ceníkem dopravy seznámil, že se seznámil s podmínkami dopravy přepravce dostupnými na jeho webových stránkách, že cenu dopravy akceptuje, a že se zavazuje cenu dopravy Prodávajícímu uhradit, a to společně s kupní cenou. Kupující je povinen zboží převzít od přepravce v místě dodání uvedeném v objednávce. V případě, že Kupující zboží od přepravce nepřevezme, a přepravce jej vrátí Prodávajícímu jako nedoručitelné, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení až do dne jeho vyzvednutí/převzetí.

3.4       Přepravce zajištěný Kupujícím

Doprava zboží prostřednictvím přepravce, kterého si zajistí Kupující, je plně hrazena Kupujícím. Přepravce je u tohoto typu přepravy povinen zboží převzít od Prodávajícího v místě dodání uvedeném v objednávce. Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, tak Prodávající Kupujícího informuje o tom, že je zboží možné vyzvednout. Kupující je povinen zajistit, aby jím určený přepravce zboží vyzvedl do 14 dnů ode dne obdržení informace od Prodávajícího o připravenosti zboží k jeho vyzvednutí. V případě, že si Kupující nezajistí, aby jím určený přepravce zboží včas nevyzvedl, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení až do jeho vyzvednutí.

3.5       V případě, že se zboží nepodaří Kupujícímu doručit, anebo Kupující zboží od přepravce nepřevezme, a přepravce jej vrátí Prodávajícímu jako nedoručitelné, anebo Kupující nezajistí, aby jím určený přepravce zboží včas u Prodávajícího vyzvedl, považuje se zboží tímto dnem za řádně doručené Kupujícímu. Prodávající v tomto případě zboží uskladní na náklady Kupujícího.

3.6       Zboží, které vyžaduje montáž, může být instalováno technikem Prodávajícího (bližší podmínky instalace viz článek 4 VOP). Po instalaci zboží předá technik Prodávajícího Kupujícímu instalované zboží. Prodávající může Kupujícímu nabídnout doručení zboží prostřednictvím zástupce Prodávajícího.

3.7       Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem řádného doručení zboží Kupujícímu. Zboží se považuje za řádně doručené okamžikem, kdy Prodávající předá zboží přepravci (při zvoleném způsobu doručení přepravcem) nebo okamžikem, kdy bude Kupujícímu umožněno si zboží převzít (při zvoleném způsobu osobní převzetí) nebo okamžikem převzetí instalovaného zboží (při prováděné instalaci zboží), pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

3.8       Kupující při přejímce zboží zkontroluje řádnost a kompletnost dodávky podle objednávky. Při převzetí zboží zkontroluje zejména, zda počet a druh dodaného zboží odpovídá objednávce a údajům dle dodacího listu. Řádné a včasné převzetí zboží potvrdí Kupující či jeho zástupce na příslušných dokladech zpravidla razítkem Kupujícího, svým podpisem a datem převzetí zboží. Převzetí zboží je oprávněna učinit za Kupujícího jakákoliv osoba v místě dodání, které Kupující uvedl v objednávce, nebo osoba, která se za Kupujícího dostavila k osobnímu převzetí zboží v provozovně Prodávajícího.

3.9       Bude-li při převzetí zboží Kupujícím či jeho zástupcem zjištěno, že bylo dodáno jiné množství zboží, zboží vykazující vady či zboží bylo poškozeno během přepravy, je o tom Kupující povinen provést zápis, podepsaný ze strany Kupujícího (či jeho zástupce) a řidiče přepravce (v případě osobního převzetí zboží bude zápis podepsán Prodávajícím či jeho zástupcem, a to namísto řidiče přepravce). Tento zápis slouží Prodávajícímu jako podklad pro jednání o reklamaci zboží a pro případné vystavení opravného daňového dokladu (dobropisu). V případě, že nedojde k vyhotovení tohoto zápisu, popř. Kupující uplatní vůči Prodávajícímu nároky, které v předmětném zápisu nebyly uvedeny, jsou takovéto nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu považovány za neodůvodněné.

3.10     Bude-li Kupujícím zjištěno, že má zboží skryté vady (např. skryté/nezjevné poškození vzniklé přepravou zboží), je povinen:

a)   je u Prodávajícího písemně/elektronicky uplatnit nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží;

b)   je u přepravce uplatnit dle reklamačních podmínek přepravce dostupných na jeho internetových stránkách (pokud je takové uplatnění dle podmínek přepravce nutné).

Při uplatnění vad uvede Kupující popis vytýkané vady a vadu doloží dostatečně průkaznou fotodokumentací. V případě, že nedojde k včasnému a řádnému uplatnění vad, popř. Kupující uplatní vůči Prodávajícímu nároky, které ve vytýkaných vadách nebyly uvedeny, jsou takovéto nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu považovány za neodůvodněné.

3.11     Nevyzvedne-li si/nepřevezme-li Kupující/Kupující určený přepravce zboží ani do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo umožněno zboží vyzvednout/kdy mu bylo zboží poprvé doručováno, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů spojených s přepravou zboží od výrobce do České republiky anebo Kupujícímu anebo smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny zboží dle Smlouvy anebo od Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce má přednost před smluvními pokutami uvedenými 3.2, 3.3 a 3.4 VOP.

 

4 Servisní práce

4.1       Vyžaduje-li zboží instalaci, pak ji může provést technik Prodávajícího.

4.2       Aktuální výše smluvních cen servisních prací Prodávajícího je následující:

a)   cena práce technika = 450 Kč/h;

b)   náklady na dopravu = 12 Kč/km;

c)   200 Kč za každých 100 ujetých km jako náhrada času technika stráveného na cestě.

4.3       Pokud bude montáž provedena Kupujícím bez technika Prodávajícího, tak je povinen zboží instalovat přesně dle návodu a v souladu s platnými předpisy. Pokud bude instalace provedena v rozporu s návodem anebo v rozporu s platnými právními předpisy, tak Prodávající neodpovídá za to, že zboží bude správně fungovat, tedy Prodávající neodpovídá za škody vzniklé neodbornou instalací a na takto vzniklé škody se nevztahuje záruka. Správnost instalace je Kupující povinen prokázat.

5 Fakturace

5.1       Prodávající bude Kupujícímu dodávat objednané zboží/servisní práce za smluvní dohodnuté ceny. Ceny jsou uváděny bez DPH.

5.2       Prodávající je oprávněn ceny zboží anebo servisních prací jednorázově měnit. Ke změně cen bude docházet tak, že Prodávající na webových stránkách zveřejní aktuální ceník zboží či servisních prací. Dojde-li ke změně ceny a Kupující zboží/servisní práce objedná po této změně, má se za to, že jde o ceny nové. Nové ceny nebudou aplikovány na zboží/servisní práce objednané před provedením změny cen.

5.3       Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu - daňový doklad na úhradu kupní ceny zboží/cenu servisních prací (a cenu objednané dopravy).  V jednotlivých případech může být dohodnuto jiné financování (např. při využití finančního leasingu).

5.4       Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu/cenu servisních prací (a cenu objednané dopravy) do dne splatnosti uvedené na daňovém dokladu (nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, pokud daňový doklad neuvádí splatnost pozdější). Cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Prodávajícího.

5.5       Vlastnické právo ke zboží přejde na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vlastnické právo k jednotlivým kusům zboží přechází na Kupujícího až řádným zaplacením kupní ceny dle Smlouvy (tedy zaplacením kupní ceny, která odpovídá součtu všech cen objednaného zboží dle Smlouvy - uvedeného v příslušné objednávce).

5.6       V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv platby vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou (zejména úhrady kupní ceny a ceny servisních prací) je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. Ujednáním o smluvním úroku z prodlení není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

5.7       V případě prodlení Kupujícího s úhradou částky uvedené v daňovém dokladu, resp. při dosažení Úvěrového rámce (byl-li mezi smluvními strana sjednán), je Prodávající oprávněn částečně nebo i úplně pozastavit dodávky objednaného zboží/servisních prací. Prodávající neodpovídá za žádné škody Kupujícího vzniklé v souvislosti s pozastavením dodávek zboží/servisních prací.

5.8       Smluvní strany se dohodly, že v případě nedoplatku Kupujícího budou došlé platby Kupujícího (bez ohledu na uvedení VS či jiné specifikace platby) zaúčtovány/započítávány v následujícím pořadí:

a)   smluvní pokuty;

b)   úroky z prodlení/smluvní úroky z prodlení nebo jiné příslušenství pohledávky;

c)   jistina z nezaplacených faktur – daňových dokladů.

Je-li za Kupujícím evidováno více pohledávek stejného pořadí, zaúčtuje/započítá se došlá platba vždy na nejdříve splatnou pohledávku téhož pořadí. Kupující s tímto postupem výslovně souhlasí. Toto ustanovení VOP zůstává v platnosti a účinnosti i v případě ukončení Smlouvy/odstoupení od Smlouvy.

5.9       V souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění Kupující souhlasí, aby mu Prodávající veškeré daňové doklady vystavoval a zasílal v elektronické podobě. Dnem odesláním daňového dokladu na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy/objednávky se daňový doklad považuje za doručený.

6 Záruka a reklamace

6.1       Záruka bude ujednána pro každou Smlouvu samostatně. Zpravidla se bude jednat o materiálovou záruku na dodané zboží o délce 12 měsíců.

6.2       Reklamace zboží musí být písemná a musí obsahovat specifikaci reklamovaného zboží, popis vady a návrh požadovaného řešení reklamace (např. termín opravy). Spolu s reklamací je Kupující povinen Prodávajícímu doručit i reklamované zboží (to neplatí, pokud je reklamované zboží součástí Prodávajícím dodaného a instalovaného zboží, které je pevně připojeno k elektřině, vodě, plynu a jeho oddělení není možné jinak než technikem Prodávajícího).

6.3       Dokud není reklamace správně provedena, není Prodávající povinen vadu řešit a v případě oprávněné reklamace odstranit.

6.4       Materiálová záruka nebude Prodávajícím uznána zejména v následujících případech:

a)   při neúplné nebo nevčasně provedené reklamaci;

b)   při poškození vzniklém přepravou, nesprávnou manipulací anebo použitím nepřiměřené síly;

c)   je-li vada zboží způsobena neodbornou instalací, obsluhou nebo provozem v rozporu s návodem k použití anebo pokyny Prodávajícího;

d)   je-li vada zboží způsobena umístěním do nevhodného prostoru;

e)   jedná-li se o vadu zboží vzniklou opotřebením, mechanickým poškozením či znečištěním zboží;

f)    jedná-li se o požadavek na výměnu/opravu částí zboží, které jsou běžně spotřebovávány anebo se jedná o běžnou údržbu (např. těsnění, osvětlení, gumové/plastické části a jiný spotřební materiál);

g)   je-li vada zboží způsobena elektrickým zkratem či obdobnou neočekávanou situací (voda, oheň, teplo, živelná pohroma, povodeň).

6.5       Záruka se nevztahuje na díly rychlého opotřebení (signální diody, žárovky, těsnění, ostří nožů, strouhacích kotoučů, válců, klínové řemeny, pojezdová kola apod.).

6.6       Náklady na provedení opravy (práce technika a cena dopravy) hradí v případě neoprávněné i oprávněné reklamace Kupující (je poskytována pouze materiálová záruka, tedy v případě oprávněné reklamace je vadné zboží Prodávajícím vyměněno, ale servisní práce jsou hrazeny vždy Kupujícím). Cena těchto prací se řídí cenami uvedenými v článku 4 VOP.

6.7       V případě oprávněné reklamace bude dohodnut termín odstranění vady. Kupující nemá nárok na ušlý zisk anebo jinou náhradu škody po dobu, kdy nebude možné reklamované zboží užívat.

6.8       Záruční servis zboží bude provádět technik Kupujícího anebo na objednávku technik Prodávajícího. Náklady záručních servisních prací se řídí cenami uvedenými v článku 4 VOP.

6.9       Pokud bude servis proveden bez součinnosti technika Prodávajícího, tak Prodávající neodpovídá za škody vzniklé neodborným servisem a na zboží vadně servisované technikem Prodávajícího se nevztahuje záruka. Správnost servisních prací je Kupující povinen prokázat.

6.10     Pokud si servis zboží bude provádět Kupující samostatně, bude jím vadně diagnostikována vada zboží a Prodávající díky tomu dodá jiný než poškozený náhradní díl zboží, je Kupující povinen uhradit kupní cenu tohoto náhradního dílu. Se souhlasem Prodávajícího bude Kupující oprávněn tento nepotřebný náhradní díl vrátit Prodávajícímu a zároveň bude povinen zaplatit Prodávajícímu náklady Prodávajícího spojené s vrácením nepotřebného náhradního dílu/stornem objednávky náhradního dílu, které činí součet 15 % z kupní ceny náhradního dílu a nákladů na dopravu.

7 Ostatní ujednání

7.1       Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nedodání zboží, neposkytnutí servisních prací a za škody způsobené Kupujícímu přímo či nepřímo okolnostmi stojícími mimo Prodávajícího, zejména tzv. vyšší mocí. Jedná se zejména o přerušení dodávky energie, poruchy systémů zpracování dat, přenosových linek, stávky, živelné pohromy, porušení povinností přepravce, živelní události, války, změny politické situace, apod., tedy situace, které neumožní plnění Smlouvy.

7.2       Není-li ve Smlouvě nebo jiných smlouvách mezi Prodávajícím a Kupujícím uvedeno jinak, pak platí, že:

a)   smluvní strany plně odkazují na text Smlouvy/VOP včetně příloh a nebudou odkazovat na obchodní zvyklosti;

b)   smluvní strany jsou rovnocennými partnery a ani jedna ze stran se necítí být slabší smluvní stranou;

c)   Kupující měl možnost seznámit se s textem a obsahem smluvních textů/VOP dostatečně před jejich uzavřením, obsahu textů/VOP rozumí, chce být texty/VOP vázán a smluvní ujednání s Prodávajícím projednal;

d)   změna okolností není důvodem pro obnovení jednání o obsahu Smlouvy/VOP nebo ukončení Smlouvy a smluvní strany na sebe berou riziko změny okolností; Tedy ať již dojde k jakkoliv podstatné změně okolností (bez ohledu na to, zda tyto okolnosti způsobí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr) nemají smluvní strany právo domáhat se vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě;

e)   obchodní podmínky zákazníka, existují-li, se na vzájemné vztahy smluvních stran, tedy na Smlouvu/VOP, nepoužijí;

f)    na Smlouvu/VOP/jiné smlouvy a práva a povinnosti z nich vyplývající se nevztahují § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

7.3       Uzavřením Smlouvy dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním údajů, které budou Kupujícím Prodávajícímu sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy, a to pro případ, že je tento souhlas potřebný. Souhlas se zpracováním údajů je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy, za účelem posuzování bonity Kupujícího, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb na elektronické adresy sdělené ze strany Kupujícího. Tento souhlas je udělen také ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

7.4       Kupující prohlašuje, že prodlužuje promlčecí dobu všech práv, které Prodávajícímu vznikly na základě nebo v souvislosti se Smlouvou (zejména promlčecí dobu neuhrazené kupní ceny zboží a servisních prací), a to na dobu 5 let ode dne, kdy promlčecí doba začala poprvé běžet.

7.5       Za doručení se považuje, pokud není dohodnuto jinak, předání zásilky druhé smluvní straně osobně nebo zaslání zásilky poštou na aktuální adresu sídla/místa podnikání druhé smluvní strany uvedenou v obchodním/živnostenském rejstříku. Zásilka se považuje za řádně doručenou:

a)   je-li doručováno osobně, okamžikem potvrzení převzetí zásilky adresátem; pokud adresát odmítne převzít zásilku, pak okamžikem odmítnutí převzetí;

b)   je-li zasíláno poštou, pak jejím převzetím adresátem nebo 5. dnem ode dne odeslání doporučené poštovní zásilky;

c)   5. dnem po dni odeslání dokumentu do datové schránky anebo na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy/objednávce (není třeba zaručeného elektronického podpisu, postačí zaslání dokumentu v textové podobě).

7.6       Jakákoliv nabídka učiněná ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu může být ze strany Kupujícího buď zcela přijata, nebo zcela odmítnuta. Změny nabídky (byť nepodstatné) se považují za protinávrh a nikoliv za akceptaci nabídky Prodávajícího s nepodstatnou odchylkou/doplněním.

7.7       Sdělí-li Prodávající v jakékoliv formě Kupujícímu, že uhradil/splnil určitý závazek, neznamená to, že by Kupující splnil také jakékoliv dříve splatné/splnitelné závazky vůči Prodávajícímu. Potvrzení Prodávajícího se vždy vztahuje jen na daný konkrétní závazek Kupujícího vůči Prodávajícímu.

7.8       Prodávající může provést započtení jakékoliv své pohledávky (splatné i nesplatné) za Kupujícím oproti pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím (splatným i nesplatným). O tomto započtení bude Prodávající Kupujícího informovat (alespoň elektronicky). Kupující může provést započtení anebo postoupení jakékoliv pohledávky, kterou má za Prodávajícím, jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.

7.9       V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv částky delším než 15 dnů, je Prodávající oprávněn zaslat Kupujícímu výzvu k zaplacení dlužné částky. Za zaslání takové výzvy je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení částky ve výši 500 Kč, a to jako náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky. Ujednáním o nákladech není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody a na náhradu nákladů dle právních předpisů.

7.10     V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv částky delším než 20 dnů, může Prodávající prostřednictvím svého právního zástupce vyzvat Kupujícího k úhradě dlužné částky. V tomto případě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu, resp. právnímu zástupci Prodávajícího, náklady za 2 úkony právní služby dle advokátního tarifu (převzetí a příprava, výzva k plnění).

7.11     Smluvní strany prohlašují, že veškeré smluvní pokuty/smluvní úroky z prodlení považují za spravedlivé a přiměřené a plně s nimi souhlasí. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty/smluvního úroku z prodlení není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokuty/sankce/smluvní úroky z prodlení bez ohledu na zavinění.

7.12     Prodávající je oprávněn provést jednorázové změny VOP s tím, že Prodávající je povinen o těchto změnách Kupujícího informovat (zpravidla v textové podobě prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy/objednávce anebo zveřejněním aktuálního znění VOP na webových stránkách Prodávajícího). V případě, že Kupující po oznámení změn VOP objedná zboží/servisní práce, má se za to, že s navrhovanými změnami souhlasí a na Smlouvu se aplikuje nové znění VOP.

8 Rozhodčí doložka

8.1 Všechny spory vznikající ze Smlouvy/VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

 

VOP jsou účinné od 01.01.2016

 

 

Smluvní strany s VOP souhlasí a jsou jimi vázány

 

V Praze dne 01.01.2016

 

 

 

_______________________________

PPS Gastro, s.r.o.

Luboš Srbek, jednatel

PROČ NAKOUPIT U NÁS
  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  • KONZULTACE ZDARMA
  • 3D VIZUALIZACE
  • ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS
  • SEŽENEME PROSTĚ VŠE
rychlý kontakt
Copyright 2020 PPS Gastro,s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz